Bab 9 & 10 Pembinaan Negara Bangsa

Orang murut mempercayai aki kaulung dan semangat aru

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ayai Aki Kaulung dan semangat aru – semangat yang terjelma dalam pelbagai bentuk. Orang Rungus mempercayai osunduw – semangat kuasa luarbiasa. Ada yang beragama Kristian dan Islam. Orang Kadazandusun merayai Pesta Tadau Kaamatan – selepas menuai padi. Bumiputera Sarawak Orang Ulu mempercayai animisme namun kini kebanyakannya beragama Kristian. Orang Bidayuh juga mempercayai animisme dan sebilangannya beragama Kristian dan Islam. Perayaan Gawai. Orang Asli Mewakili elemen penduduk tertua tetapi hanya sejumlah kecil yang masih tinggal di merata-rata kawasan di Semenanjung Malaysia. Bukan kumpulan homogeneous kerana mereka ada bahasa dan kebudayaan sendiri. Boleh dibahagikan kepada 3 kumpulan utama: Negrito, Senoi dan Melayu Asli (Proto-Malay). Ada 18 suku kaum antara tiga kumpulan dengan 12 bahasa yang berbeza. 24 24 Rumpun Bangsa dan Suku Kaum Orang Asli Di Malaysia Negrito Senoi Kensiu Kintak Jahai Lanoh Mendriq Bateq Semai Temiar Ja Hut Che Wong Mahmeri Semoq Beri Melayu Asli (Melayu Proto) Temuan Semelai Jakun Orang Kanaq Orang Kuala Orang Seletar Orang Asli berdasarkan Kelompok Kaum dan Suku Kaum Kaum / Suku Kaum Ciri Negrito Kensiu Kintak Jahai Lanoh Mendriq Bateq Tempat: Kedah, Perak, Kelantan, Pahang (di kawasan pinggir hutan dan sepanjang sungai.) Bentuk fizikal: saiz tubuh kecil, kulit gelap, hidung besar dan rambut sangat kerinting. Aktiviti ekonomi: bercucuk tanam dan memungut hasil-hasil hutan. Senoi Semai Temiar Jahut Che Wong Mahmeri Semoq Beri Lokasi: Perak, Kelantan, Selangor, Pahang dan Terengganu (di kawasan bukit, jauh dari pantai) Bentuk fizikal: lbih tinggi daripada Negrito dan berkulit lebih cerah dan rambut ikal mayang. Aktiviti ekonomi: pertanian pindah 26 Orang Asli berdasarkan Kelompok… Orang Kaum/ Kaum Kaum/Suku Kaum Ciri Melayu Asli Temuan Semelai Jakun Orang Kanaq Orang Kuala Orang Seletar Lokasi: Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, Melaka, Johor (kawasan pantai dan kawasan pedalaman) Bentuk fizikal: bertubuh besar dan lebih tinggi daripada daripada Negrito; berkulit gelap dan rambut lurus dan hitam. Aktiviti ekonomi : nelayan d...
View Full Document

This document was uploaded on 02/18/2014.

Ask a homework question - tutors are online