{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Politik perkauman d perbezaan sosio ekonomi e

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: erkauman d. Perbezaan sosio ekonomi e. Perbezaan kebudayaan f. Pemisahan fizikal @ segregasi 53 USAHA USAHA KE ARAH PERPADUAN DAN INTEGRASI NASIONAL a. Usaha politik: - Undang-undang, menyatukan parti-parti berbilang kaum. b. Usaha ekonomi: - rancangan lima tahun dan dasar-dasar pembangunan. c. Usaha Sosial dan Kebudayaan: - Perkongsian nilai dalam kalangan pelbagai etnik, sistem pendidikan, Kebudayaan Nasional, Rukun Negara, dll. 54 ASAS PERPADUAN MASYARAKAT DI MALAYSIA a) b) c) d) Perkongsian kuasa politik Kerajaan yang demokratik Pertumbuhan ekonomi yang baik Kompromi dalam kebudayaan 55 PEMBENTUKAN MASYARAKAT BERINTEGRASI - Satu matlamat penting untuk mengeratkan dan mengukuhkan jalinan perhubungan antara masyarakat di Malaysia STRATEGI : 1. Pembinaan Bangsa Malaysia : - berkait rapat dengan konsep perpaduan dan integrasi - Cabaran pertama Wawasan 2020 - DEB, Dasar Kebudayaan Kebangsaan, DPN, Dasar Wawasan Negara , Dasar Sosial Negara dan 1 Malaysia. - pembangunan modal insan 56 2. 2. Pemahaman Identiti Bangsa: - memahami identiti dan budaya masyarakat sekitarnya. - ketidakfahaman cenderung menimbulkan sikap prejudis, stereotaip dan etnosentrik yang membawa kepada diskriminasi sosial. - menekankan semangat muhibah, hormat-menghormati, bekerjasama dan bertoleransi. - boleh berlaku melalui interaksi sosial dan jalinan hubungan etnik yang berpanjangan dalam kalangan komuniti tanpa sebarang perasaan negatif. - melihat secara positif dan berfikiran optimistik terhadap persamaan yang ada pada kita – membebaskan diri daripada tingkah laku dan perasaan etnosentrik. 57 3. 3. Sekolah Wawasan: - penempatan beberapa buah sekolah rendah yang berkonsepkan belajar bersama-sama di sebuah kawasan yang sama tanpa mengambil kira perbezaan kaum atau agama. - tujuan untuk: a. mewujudkan perpaduan, b. memupuk semangat integrasi, c. melahirkan generasi yang mempunyai sikap toleransi dan persefahaman yang tinggi 4. Dialog dan Toleransi Agama: - perlu disediakan satu platform untuk berdialog dan berkongsi pengalaman - perlu bersikap terbuka - toleransi agama: kita menghormati ajaran agama orang lain dan orang lain menghormati ajaran agama kita. 58 5. 5. Semangat...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}