Bab 9 & 10 Pembinaan Negara Bangsa

Kebudayaan kesan perkongsian nilai budaya yang sama

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: sian nilai budaya yang sama, wujud Bangsa Malaysia yang bersatu. “kita bersatu bukan kerana kita maju, tetapi kita maju kerana kita bersatu” 43 HUBUNGAN HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA e. Penyelarasan Sistem Pendidikan: - sekolah kebangsaan. - penerapan nilai-nilai patriotik dalam sukatan pelajaran. pelajaran. - penyertaan pelbagai kaum dalam kokurikulum. - kesan: - wujud generasi muda yang patriotik. - peluang kecemerlangan pendidikan kepada semua kaum. 44 [ 1. SEGREGASI - Ia merupakan hubungan yang bersifat pemisahan di antara etnik-etnik di dalam sebuah negara seperti pemisahan kawasan tempat tinggal, sistem persekolahan, pengangkutan dan kemudahankemudahan awam. 45 2. 2. AKULTURASI :[ Ab + B + C = Ab + Bb + Cb ] A= Kelompok etnik majoriti, B dan C = Kelompok etnik minoriti, b = budaya - Dikenali sebagai asimilasi budaya asimilasi - Kumpulan minoriti menerima norma, nilai dan pola-pola polatingkah laku (budaya) golongan majoriti. - Proses meminjam atau menerima unsur-unsur budaya unsurunsurgolongan majoriti tanpa mengubah unsur-unsur budaya asal. Akulturasi… - Mudah direalisasikan dalam masyarakat di Malaysia. - Kelompok etnik minoriti mudah terima kerana mereka tidak perlu kehilangan identiti asal mereka terutamanya agama. - Contoh penerimaan orang Cina dan India di Malaysia: = menggunakan bahasa Melayu = duduk bersila = makan dengan tangan = mempelajari kebudayaan Melayu seperti bersilat - Orang Cina di Malaysia boleh dibezakan dengan orang Cina dari Tanah Besar China atau orang India dengan orang India dari negara India. - masyarakat etnik minoriti tidak hilang ciri budaya asal tetapi turut mengamalkan budaya masyarakat tempatan. 47 PENDEKATAN PENDEKATAN MENYATUPADUKAN … Ai 3. ASIMILASI : [ Ai + B + C = Ai + Bi + Ci] A = kelompok majoriti, B dan C = kelompok minoriti i = mewakili institusi - Dikenali sebagi asimilasi struktur. asimilasi - Kemasukan kelompok minoriti ke dalam masyarakat majoriti melalui institusi iaitu politik, sosial dan ekonomi. - Kumpulan minoriti tidak ke...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online