I tak polskie relacje z opuszczenia portu w plymouth

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: lliam. 2003. “The switch: Metaphorical representation of the war in Iraq from September 2002 – May 2003”. methaphorik.de 05. 135-165. van Dijk, Teun A. 1996. Discourse, racism and ideology. La Laguna: RCEI Editiones. van Dijk, Teun A. (ed.). 1997. Discourse as structure and process. London – Thousand Oaks: Sage. van Dijk, Teun A. 1988. News analysis: Case studies of international and national news in the press. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. van Dijk, Teun A. 1997. “The study of discourse”. In van Dijk, Teun A. (ed.). 1-34. Waltz, Kenneth N. 1959. Man, the state and war: A theoretical analysis. New York: Columbia University Press. Wegener, Philipp. 1885. Untersuchungen über die Grundfrage des Sprachlebens. Halle: Niemeyer. Wiśniewski, Jacek. 1987. Mars and the Muse. Attitudes to war and peace n 20th century English literature. Warsaw: Warsaw University Press. Wodak, Ruth. 2001. “The discourse-historical approach.” In Wodak, Ruth – Michael Meyer. (eds.). 63-95. Wodak, Ruth – Michael Meyer. (eds.). 2001. Methods of critical discourse analysis. London: Sage. Wodak, Ruth – Rudolf de Cilia – Martin Reisigl – Karin Liebhart. 1999. The discursive construction of national identity. Edinburgh: Edinburgh University Press. Wyka, Kazimierz. 1970. „Nikifor warszawskiego powstania” [Nikifor of the Warsaw Uprising]. Życie literackie 22. (After Janion (1998), no page numbers). Zinken, Jörg – Iina Helsten – Brigitte Nerlich. In press. “Discourse metaphors”. In Dirven, Rene – Rosalyn Frank – Enrique Bernardez. (eds.). Body, language and mind: Sociocultural situatedness. Berlin: Mouton. Zinken, Jörg. 2002. Imagination im Diskurs. Zur Modellierung metaphorischer Kommunikation und Kognition [Imagination in discourse. On modelling metaphoric communication and cognition]. PhD thesis. University of Bielefeld. Zinken, Jörg. 2004. “Metaphors, stereotypes and the linguistic picture of the world: Impulses from the Ethnolinguistic School of Lublin”. metaphorik.de 7. 115-136. Streszczenie Praca pt. „Dyskurs wojenny w ujęciu teorii metafory konceptualnej – implikacje” ma cele zarówno opisowe jak i metodologiczne. Cel opisowy stanowi analiza struktury konceptualnej pojęcia wojny w polskich i brytyjskich tekstach prasowych dotyczących konfliktów zbrojnych w latach 80. minionego wieku i w roku 2001. Jest to zatem porównawcza analiza dyskursu w dwu różnych językach na przestrzeni 20 lat. Szczególną wagę przywiązuje się do roli metafor konceptualnych w strukturyzowaniu dyskursu. Celem metodologicznym pracy jest stworzenie narzędzia pozwalającego na bardziej intersubiektywne określenie domeny źródłowej metafory w oparciu o analizę frekwencyjną sensów wyrazowych występujących w dużych korpusach językowych. Rozdział pierwszy pracy zar...
View Full Document

This essay was uploaded on 02/24/2014 for the course LING 1100 taught by Professor Friedman during the Fall '09 term at Cornell University (Engineering School).

Ask a homework question - tutors are online