Kafli_6_fyrirlestur_2_AH

Bergeitill laccoliths kafli 6 up from the inferno

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: f kólna og kristallast verða þau að Þegar kvikuhó kó djúpbergi. djú Slíkt berg getur tekið á sig mörg form. Slí mö Djúpbergsinnskot geta Djú runnið saman og myndað berghleifa batholith. batholith Djúpbergsinnskot eru Djú algeng í samreksbeltum subduction zones. subduction Kvikuuppsöfnun í innskotum Kvikuuppsö getur tekið tugi miljóna ára. miljó Stóra berghleifa má rekja til Stó má langlífra samreksbelta. langlí Earth: Portrait of a Planet: Ármann Höskuldsson Chapter 6 Up from the Inferno: Magma and Igneous Rocks Gangar Dikes. Gangar Dikes Sillur Sills. Sillur Sills Bergeitill Laccoliths. Bergeitill Laccoliths Kafli 6: Up from the Inferno: Magma and Igneous Rocks Sandfell Fáskrúðsfirði skrú bergeitill Earth: Portrait of a Planet: Ármann Höskuldsson Kafli 6: Up from the Inferno: Magma and Igneous Rocks Áhrif á landslag Djúpberg og innri gerð skorpunnar kemur fram á Djú yfirborði vegna rofs og landlyftingar. Innskotsberg veitir almennt mikið viðnám við rofi. Innskotsberg viðná Því mynda...
View Full Document

This document was uploaded on 02/25/2014.

Ask a homework question - tutors are online