Kafli_6_fyrirlestur_2_AH

Hrak snertingu ksilrk kvika getur mynda gler n

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: on Byggð á samsetningu og áferð. Byggð ferð. Kafli 6: Up from the Inferno: Magma and Igneous Rocks Aðrar áferðir Crystalline Textures Áferð kemur strax upp um sögu kólnunar í sö kó storkubergi. Earth: Portrait of a Planet: Ármann Höskuldsson Earth: Portrait of a Planet: Ármann Höskuldsson Pegmatitic – Afbrigðilega stórir kristallar. Pegmatitic stó kristallar. Myndast undir lok kólnunar í granítum Myndast kó graní Mikið um fágætar steindir í pegmatítum pegmatites. Mikið fá pegmatí Gerðir úr þeim jónum sem síst ganga inn í kristalla. Gerðir jó sí Pegmatítar eru öllu jafna ríkir af verðmætum steindum og Pegmatí rí verðmæ málmum. Earth: Portrait of a Planet: Ármann Höskuldsson Kafli 6: Up from the Inferno: Magma and Igneous Rocks Glerkend flokkun - Glassy Classification Glerkennt storkuberg. Glerkennt Samsetning Composition – súr, ísúr, basísk, útbasísk. Samsetning basí sk, tbasí sk. Áferð Texture - Fín (aphanitic), gróf (phaneritic). aphanitic), gró phaneritic)...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online