Kafli_6_fyrirlestur_2_AH

Kafli 6 up from the inferno magma and igneous rocks

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: nri þrýstings kvikugass. Gosgler Chapter 6 Up from the Inferno: Magma and Igneous Rocks Kristöllunar áferð Crystalline Textures Áferð kemur strax upp um sögu kólnunar í sö kó storkubergi. Aphanitic (Fín kristallað). Aphanitic (Fí kristallað). Hröð kæling – gosberg. Hrö kæ Vöxtur kristalla hraður (smáir). (smá Phaneritic – (gróf kristallað). Phaneritic (gró kristallað). Hæg kólnun – innskotsberg. kó Kristallar hafa nægan tíma til að vaxa. Kristallar næ tí Earth: Portrait of a Planet: Ármann Höskuldsson Kafli 6: Up from the Inferno: Magma and Igneous Rocks Kristöllunar áferð Porphyritic – blanda stórra og smárra kristalla. Porphyritic stó smá Gefur til kynna tvístiga kólnun. Gefur tví kó Í byrjun hæg kólnun því stórir kristallar. hæ kó því stó Undir lokin hröð kólnun því myndast smærri kristallar. Undir hrö kó því smæ Kafli 6: Up from the Inferno: Magma and Igneous Rocks Flokkun Storkubergs Igneous Classificati...
View Full Document

This document was uploaded on 02/25/2014.

Ask a homework question - tutors are online