Kafli_6_fyrirlestur_2_AH

Lyfta eru grunnst fyrirbrygi eru grunnst bi gangar og

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: d, Indiana [email protected] Earth: Portrait of a Planet: Ármann Höskuldsson Kafli 6: Up from the Inferno: Magma and Igneous Rocks Chapter 6 Up from the Inferno: Magma and Igneous Rocks Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition 2008, by Stephen Marshak © W. W. Norton & Company 25 m þykkur ljósgrýtisgangur í Berufirði ljó Laggangar Tabular Intrusions Sillur Sills Sillur Sills Lyfta heilu landspildunum til himins. Lyfta Eru grunnstæð fyrirbrygði. Eru grunnstæ Bæði gangar og sillur finnast í mörgum og margbreytilegum útgáfum. tgá Stærð. Stæ Þykkt eða breidd. Þykkt Landfræðilegri samfellu. Landfræ Earth: Portrait of a Planet: Ármann Höskuldsson Kafli 6: Up from the Inferno: Magma and Igneous Rocks Earth: Portrait of a Planet: Ármann Höskuldsson Stórar sillur Berggangar Stöðvarfjörður Earth: Portrait of a Planet: Ármann Höskuldsson Kafli 6: Up from the Inferno: Magma and Igneous Rocks Djúpberg Plutonic Activity Kafli 6: Up from the Inferno: Magma and Igneous R...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online