Kafli_6_fyrirlestur_2_AH

Sprengivirk gj h seigju sr kvika getur byggt upp han

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: gneous Rocks Súr gjóska Öræfajökull 1362 Sprengivirk gjóskumyndandi eldgos. Sprengivirk gjó Há seigju súr kvika getur byggt upp háan þrýsting. sú há Stór og mikil sprengigos (þeytigos) geta framleitt Stó gríðarlegt rúmmál eldfjalla gjósku. grí rúmmá gjó Gjóskan getur þakið stór svæði. Gjó stó svæ Earth: Portrait of a Planet: Ármann Höskuldsson Kafli 6: Up from the Inferno: Magma and Igneous Rocks PowerPoint slides prepared by Ronald L. Parker Earlham College, Department of Geosciences Richmond, Indiana parkero@earlham.edu Earth: Portrait of a Planet: Ármann Höskuldsson Kafli 6: Up from the Inferno: Magma and Igneous Rocks Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition 2008, by Stephen Marshak © W. W. Norton & Company Einkenni innskotsbergs Innskotsberg (Djúpberg) kólnar inni í jörðinni en Innskotsberg (Djú kó kemur ekki upp til yfirborðs. Kvika sem treðst inn í kalt grannbergið kemur af Kvika stað… stað… Hitaháðri myndbreytingu og bræðslu. Hitahá bræ Þenslu og broti, þegar grannbergi er ýtt til hliðar. Þenslu Upptöku bergbrota (hniðlinga) úr grannbergi (xenoliths). Upptö (hniðlinga) Jar...
View Full Document

This document was uploaded on 02/25/2014.

Ask a homework question - tutors are online