{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Ssluspili brotakenndur fragmental pieces of pre

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: r djúpberg iðulega hóla og hæðir í landslagi. Því djú hó hæ Rof tekur yfirborðs þekjuna burt “Unroofing” á mjög Unroofing” Rof mjö löngum tíma. tí Earth: Portrait of a Planet: Ármann Höskuldsson Kafli 6: Up from the Inferno: Magma and Igneous Rocks Kólnunartími Earth: Portrait of a Planet: Ármann Höskuldsson Kafli 6: Up from the Inferno: Magma and Igneous Rocks Storkubergs áferð Igneous Textures Stærð, lögun og uppröðun steinda. Stæ rð, upprö steinda. Kólnunarhraði Cooling rate – Cooling Hve fljótt tapast hitinn? fljó Glerkennt Glassy – gert úr heilstæðu gleri eða glerkornum Glerkennt heilstæ (Gjóska). Gjóska). Samvaxnar steindir Interlocking crystals – steindir renna saman Samvaxnar eins og í pússluspili. ssluspili. Brotakenndur Fragmental – Pieces of pre-existing rocks. Brotakenndur pre- Dýpi: djúpt=heitt, Dýpi: djú grunnt=kalt. Djúpberg kólnar hægt. Djú kó hæ Grunnberg – gosberg Grunnberg kólnar hratt. Áferð Texture segir sögu kvikunnar. kvikunnar. lögun: hlutfal...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online