Kafli_8_fyrirlestur_1_AH

berg blal blalgun kemur ekki fram vegna blal mismuna

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: of Geosciences Richmond, Indiana [email protected] Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskldsson Kafli 8: Metamorphism: A Process of Change 4 Chapter 8 Metamorphism: A Process of Change Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition 2008, by Stephen Marshak © W. W. Norton & Company Myndbreytt berg Metamorphic Rocks Metamorphic Mismunandi efnasamsetning í bönduðu bergi Mismunandi myndast á ýmsa vegu. Myndbreytt berg Metamorphic Rocks Metamorphic Steinda lagskipting Steinda Upprunaleg lagskipting í móðurbergi. Upprunaleg Mikil háhita teygja. Mikil há Efnfræðilegur aðskilnaður í föstu efni. Efnfræ efni. Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskldsson Kafli 8: Metamorphism: A Process of Change Migmatítar Migmatite Migmatítar er hálfbrætt Gneiss. Migmatí há lfbræ Það hefur ásýnd storkubergs og myndbreytts Það bergs. Steindasamsetning ræður hegðun. Steindasamsetning ræ Ljóst (súrt) steindir bráðna við lágt T. Ljó (sú brá lá Dökkt (basískt) steindir bráðna við hátt T. (basí brá há Earth: Portrait of a...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online