{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Bergi l h earth portrait of a planet rmann hskldsson

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: spennu:Normal . shear shear Sker spenna– Vinnur til hliðanna. Sker spenna– Veldur því að efnið smyrst út Veldur því Normal spenna – Vinnur hornrétt á yfirborð. Normal hornré yfirborð. Togspenna Tension – togar í sundur normal spenna. Togspenna Tension sundur Þjöppun Compression – Þrýstir saman normal spenna. Compression saman Þjö Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskldsson Mismuna spenna Kafli 8: Metamorphism: A Process of Change Differential Stress Við hærra T og P, afmyndar mismunaspenna berg. Við hæ Bergið breytir lögun hægt og án þess að brotna. Bergið lö hæ Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskldsson Kafli 8: Metamorphism: A Process of Change Mismuna spenna Differential Stress Aflögun vinnur á steindum með ákveðna lögun. Aflö lö Jafnir Equant – allar hliðar jafnar. Jafnir Equant Ójafnir Inequant – hliðar ekki jafnar. Inequant Plötulaga (pönnukökulaga) – 1 átt styttri. Plö (pö nnukö ílangir (vindlalaga) – 1 átt styttri. Mismuna spenna veldur því a...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online