Kafli_8_fyrirlestur_1_AH

Earth portrait of a planet rmann hskldsson kafli 8

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: iences Richmond, Indiana [email protected] Kafli 8: Metamorphism: A Process of Change Pressure (P) P eykst með dýpi í skorpunni. eykst 270 til 300 bars á km (1 bar er 1 atm = 14.7 psi). 270 Myndbreyting á sér stað við 2 til 12 kbar. Myndbreyting kbar. T og P breytast bæði með dýpi. og bæ Stöðugleiki steinda er háður T og P. Stö há Þetta sést best á fasdíagrami “phase diagram.” Þetta sé fasdí diagram.” Breyting á T og P leiða Breyting til breytinga steinda. Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskldsson Kafli 8: Metamorphism: A Process of Change 2 Chapter 8 Metamorphism: A Process of Change Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition 2008, by Stephen Marshak © W. W. Norton & Company Mismuna spenna Mismuna spenna Differential Stress Þrýstingur sem er hærri í eina átt. Þrýstingur hæ Ráðandi í allri höggun tectonic forces. tectonic hö Tvær tegundir mismuna spennu: Normal og sker Tvæ shear. shear Differential Stress Tvær tegundir mismuna spennu:Normal og sker Tvæ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online