Kafli_8_fyrirlestur_1_AH

Ferging burial hggunar spenna tectonic stresses

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: urberg fer í gegnum gagngerra breytingu breytingu Ferging Burial. Ferging Burial Höggunar spenna Tectonic stresses. Tectonic Hitabreytingar Heating by magma. Hitabreytingar Heating Vökva ummyndun Fluid alteration. Fluid Kafli 8: Metamorphism: A Process of Change Metamorphism Myndbreyting á sér stað í fasta efninu. Myndbreyting Myndbreyting á ekki við veðrun, samlímingu eða Myndbreyting samlí bráðnun. brá Myndbreytt berg er iðulega gjörólíkt móðurberginu Myndbreytt gjö mó Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskldsson Kafli 8: Metamorphism: A Process of Change Einkenni myndbreytingar Metamorphic Character Myndbreytt berg hefur mjög einkennandi eiginleika. Myndbreytt mjö Ásýnd texture – Samvaxnir og samgrónir kristallar. texture samgró Einstakar steindir– Sumar steindir eru bara í myndbreyttu Einstakar steindir– bergi. Staurolite, Kyanite, Sillimanite, etc. Staurolite, Kyanite, Einkennandi blaðlögun foliation – Mynda lagskipt mynstur foliation Einkennandi blaðlö vegna steinda sem raða sér upp. sé Hefur afgerandi breytingu í för með sér. Hefur sé Fossiliferous limestone Fossiliferous limestone Red mudstone Red mudstone Gar...
View Full Document

This document was uploaded on 02/25/2014.

Ask a homework question - tutors are online