Kafli_8_fyrirlestur_1_AH

Heitt jarhitavkvar auvelda myndbreytingu jarhitav

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: steindir raða sér Mismuna því sé upp. Uppröðunarmunstur steinda gefur upplýsingar um Upprö spennustefnur. Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskldsson Mismuna spenna Kafli 8: Metamorphism: A Process of Change Differential Stress Plötulaga steindir mynda blaðlaga mynstur foliation. foliation Plö Blaðalaga mynstur hefur lagskipta eða þráðótta áferð. Blaðalaga þrá Bergið brotnar samsíða lagskiptingu. Bergið samsí Blaðlögun myndast hornrétt á þrýstispennu. Blaðlö hornré Steindir fletjast út, endur xallast og snúast. Steindir snú Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskldsson Jarðhitavökvar Kafli 8: Metamorphism: A Process of Change Hydrothermal Fluids Heitt vatn með ulleystum jónum og gasi. Heitt Jarðhitavökvar auðvelda myndbreytingu. Jarðhitavö Flýta fyrir efnahvörfum. Flýta efnahvö Breyta bergi með því að bæta við eða fjarlægja frumefni. Breyta því bæ fjarlæ Jarðhitaummyndun er nefnd metasómatismi. Jarðhitaummyndun metasó matismi. Ójöfn...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online