{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Kafli_8_fyrirlestur_1_AH

Phyllite r myndast vi lg til meal ummyndun skfu

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: eavage. slaty Hefur blaðlö skí Verður til við samsíða uppröðun plötulaga leirsteinda. Verður samsí upprö plö Skífukleyfni er hornrétt á þrýstispennu. Skí hornré Skífa bortnar eftir blaðlöguninni og myndar flöt blöð. Skí blaðlö flö blö Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskldsson Myndbreytt berg Myndbreytt Tegundir myndbreytts bergs Kafli 8: Metamorphism: A Process of Change Metamorphic Rocks Metamorphic Schist flöguberg – Fínt gróft berg með stórum glimmer. Schist flö gró stó Meðal til há myndbreyting . Meðal há Hefur lagskiptingu sem kölluð er schistosity. Hefur kö schistosity. Ekki blaðlaga – Engin merki lagskiptingar. Ekki Xallast án mismuna spennu. Xallast Myndaðir úr jöfnum steindum. Myndaðir jö Flokkaðir út frá steindasamsetningu. Flokkaðir frá Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskldsson Myndbreytt berg Kafli 8: Metamorphism: A Process of Change Metamorphic Rocks Metamorphic Phyllite – Fínkorna glimmer ríkt berg. Phyllite rí Myndast við lág til meðal u...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online