Kafli_8_fyrirlestur_1_AH

Sama efnafr iform nnur kristal bygging kyanite

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: rbergs. Niðurbrot mó Efnahvörf verða til þess að nýjar steindir myndast. Efnahvö Þannig getur skífa breyst í “garnet mica schist”. Þannig skí schist” Fasa breytingar Phase change – Nýjar steindir myndast… Phase Fasa myndast… Sama efnafræðiformúla. Sama efnafræ ðiformú Önnur kristal bygging. Kyanite Kyanite Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskldsson Kafli 8: Metamorphism: A Process of Change Ferli myndbreytingar Metamorphic Processes Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskldsson Kafli 8: Metamorphism: A Process of Change Orsök myndbreytingar Orsö Causes of Metamorphism Margir prósessar í gangi á sama tíma. Margir pró gangi tí Þrýsti upplausn Pressure solution – Steindir leysast upp að Pressure Þrýsti hluta. Áhrifavaldar eða þættir myndbreytingar eru… þæ eru… Hiti Heat (Temperature – T). Hiti Heat Temperature Þrýstingur Pressure (P). Þrýstingur Pressure Mismuna spenna Differential stress. Differential Mismuna Jarðhitavökvar Hydrothermal fluids. Hydrothermal Jarðhitavö Ekki þurfa allir þættir að koma við sö...
View Full Document

This document was uploaded on 02/25/2014.

Ask a homework question - tutors are online