Kafli_5___fyrirlestur_2_AH

7 af rmmli skorpunnar og mynda mm skorpunnar og 743

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Si:O stjó rnar… Bræðslu hita. Bræ Strúktúr steinda og katjóna upptöku. Strú ktú katjó upptö Viðnámi við efnaveðrun. Viðná Ólivín hópur liví eyjasíliköt eyjasí likö Pýroxen hópur Pýroxen einföld keðjusíliköt einfö keðjusí likö Amfíból hópur Amfí tvöföld keðjusíliköt tvö keðjusí likö Glimmer Glimmer blaðsíliköt blaðsí likö Kvarts – Feldspöt Kvarts Feldspö grindsíliköt grindsí likö mynda 94.7 % af rúmmáli skorpunnar, og... mynda mmá skorpunnar, og... 74.3 % skorpu massanum. 74.3 massanum. Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Síliköt Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals Siliköt Silik Kísilhyrnan byndst með að tengja súrefni. sú Fleiri tengd súrefnis atóm = lægra Si:O hlutfall; Fleiri sú ató læ Si:O stjórnar… stjó rnar… Bræðslu hita. Bræ Strúktúr steinda og katjóna upptöku. Strúktú katjó upptö Viðnámi við efnaveðrun. Viðná Type of...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online