Kafli_5___fyrirlestur_2_AH

Minerals powerpoint slides prepared by ronald l

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: l 4 súrefnin í kísilhyrnunni deilast. deilast. Feldspar hópur – Plagioclase og kalí-feldspat. Feldspar kalí feldspat. Kísil (Quartz) hópur – er gerður úr Si og O. Mynda þrívíða grind kísil-hyrna Mynda þrí kí silDæmi Anorthít Ca(Al2Si2O8) Anorthí Aðrar steindir í þessum flokki: Aðrar Orthoclase--KAl(Si3O8) Orthoclase--KAl(Si3O8) Albite--Na(Si3O8) Albite--Na(Si3O8) Nepheline--(Na, K)(AlSiO4) Nepheline--(Na, Kleyfni Kleyfni 2/3 jarðskorpunnar gerður úr þessum 2/3 steindum Anorthít Potassium Feldspar Potassium Feldspar Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Súlfíðsteindir Súlfatsteindir Súlfít steindir eru samsettar úr lfí málmum og brennistein S-2 jón, (X,Y)xSx Pýrít – Glópagull Pýrí Gló FeS2 FeS Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals Súlfatsteindir eru bundnar með (SO4)–2 jón Dæmi: Anhýdrít CaSO4 Anhýdrí Gifs CaSO4(H2O) Gifs Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals Po...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online