{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Kafli_5___fyrirlestur_2_AH

W norton company jnir og kristalbygging mg2 mun

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: a [email protected] Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals 1 Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition 2008, by Stephen Marshak © W. W. Norton & Company Jónir og kristalbygging Mg+2 mun sjaldgæfara en Si+4 og O-2 Mg sjaldgæ Chapter 5 Patterns in Nature: Minerals Jónir og kristalbygging Þannig að í raun ef hyrnan deilir Þannig hverri súrefnis jón með nágranna sú jó ná sínum þá verður heildar hleðsla 0 þá Því má búast við að Mg+2 klárist fyrr Því klá (SiO4)-4 hyrnan getur tengst öðrum (SiO hyrnum “samgilt” samgilt” Hin jafna skipting hefði Hin efnaformúluna SiO2 sem í raun er efnaformú kvarts, algengasta steind í kvarts meginlandsskorpunni Þetta ferli getur endurtekið sig Þetta Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Siliköt Silik Síliköt Siliköt þekkt sem bergmyndandi steindir. Silikö steindir. Ráðandi í jarðskorpunni. jarðskorpunni. Súrefni og Sílikon… likon… Kísilhyrnan tengist súrefni. sú Fleiri tengd súrefnis atóm = lægra Si:O hlutfall; stjórnar… sú ató læ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online