Kafli_5___fyrirlestur_2_AH

Slikata essi earth portrait of a planet rmann

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: deilir rafeind með hverri O -2 jón S (SiO4)-4 =kísil-hyrna (SiO =kí silÞessi hyrna er grunnur allra sílikata Þessi Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals Jónir og kristalbygging Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals Jónir og kristalbygging Kísil hyrnan hefur hleðslu –4 (SiO4)-4 Mg hefur hleðslu +2 Mg Dæmi 1: SiO44Dæmi 2: Si2O76 1 hyrna súrefni ekki deilt - Dæmi 3: Si5O1312- 1 Si 4- -4 / Si Með því að tengja tvö Mg+2 atóm við hana Með því tvö ató fáum við? 2 hyrnur 1 eitt súrefni/hyrnu 2 Si 6- -3 / Si Ólivín - Mg2SiO4 liví 5 hyrnur 1 or 2 súrefni/hyrnu 5 Si 12 - -2.4 / Si Katjónir af svipaðri stærð geta leyst hvor Katjó stæ aðra af hólmi. hó Endurtekin tenging O-2 atóma lækkar hleðslu hyrnunnar Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals PowerPoint slides prepared by Ronald L. Parker Earlham College, Department of Geosciences Richmond, Indian...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online