Kafli_5___fyrirlestur_1_AH

Kafli 5 patterns in nature minerals fjlgervingar

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Indiana parkero@earlham.edu Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals 4 Chapter 5 Patterns in Nature: Minerals Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition 2008, by Stephen Marshak © W. W. Norton & Company Að sjá inn í kristalla Binding atóma Með nútíma tækni má sjá einstök atóm. Með nú tæ má sjá einstö ató Geisli af elektrónum er sendur í gegnum kristalgrindina. Geisli elektró Atóm dreifa elektrónum, er ferðast á milli þeirra. Ató elektró Skuggi gefur til kynna atóm uppbyggingu. Skuggi ató Þessi tækni er undirstaða Þessi tæ rafeindarsmásjárinnar. rafeindarsmá sjá Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals Binding frumefna Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals Van der Waals kraftar (veik binding) Van dæmi grafít í blýant grafí Samsettar jónir (complex ions) Jónir Samsettar jó (complex ions) Jó myndaðar úr fleiri en einu frumefni og tengjast með samgildri tengingu. Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals Fjölgervingar - Polymorphs Sama samsetning en mismunandi kristalgrind. Sama Fjölgervingar draga athyglina að mikilvægi tengja. Fjö mikilvæ Demantur og grafít eru kolefnis fjölgervingar (C). Demantur grafí fjö Demantur – Sterk samgild tengi; hörðust allra steinda. Demantur hö Grafít – Veik Van der Waals tengi; mýkst allra steinda. Grafí Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Málmtenging (metalic bonding) Ytri (metalic bonding) rafeindir allra atóma deilast og ferðast ató frjálst milli atóma. Þess vegna eru frjá ató málmar góðir leiðarar. ó g Samgild tenging (Covalent bonds) Samgild (Covalent Mörg frumefni deila rafeindum og jafna þannig hleðslu sína sí Diamond Diamond Samgild - Covalent. Samgild Covalent. Jóna - Ionic. Ionic. Málm - Metallic. Metallic. Van der Waals. Van Waals. Samsettar jónir – complex ions. Samsettar jó Binding frumefna Jónabinding (...
View Full Document

This document was uploaded on 02/25/2014.

Ask a homework question - tutors are online