Kafli_5___fyrirlestur_1_AH

Kalk calcite salt halite salt halite jkul s earth

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ge, Department of Geosciences Richmond, Indiana [email protected] Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals 3 Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition 2008, by Stephen Marshak © W. W. Norton & Company Berg - Rocks Chapter 5 Patterns in Nature: Minerals Kristal strúktúr Berg er jarðefni, gert er úr steindum. Berg Flestar berggerðir eru samsettar úr fleiri en einni steind. Flestar Dæmi: Granít Graní Kalí feldspar. Kalí feldspar. Quartz. Quartz. Hornblende. Hornblende. Sumt berg er þó aðeins gert Sumt þó úr einni steind. Atóm í steindum raðast upp á sérstakan hátt. Ató há Fast efni með óreglulega uppröðun atóma er kallað Fast upprö ató gler. Kristal strúktúr er háður uppröðun atómanna. Kristal strú ktú há upprö ató Kalk (Calcite). Kalk (Calcite). Salt (Halite). Salt (Halite). Jökul ís. Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kristallar - Crystals Sjaldgæfar steindir hafa flata ytri fleti. Sjaldgæ Kristal fletir myndast best í opnu rými. Kristal Kristallar geta verið dýr afbrigði steinda. Kristallar Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals Kristallar Stöðugt horn milli kristal flata. Stö Sama steind hefur sömu kristal fleti. Sama sö Samliggjandi fletir hafa ákveðið horn. Samliggjandi Fletir og horn endurspegla atómsamsetninguna. Fletir ató Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kristalgrind - Lattice Röðun atóma í kristalgrind mynda 3víða grind. ató 3ví Grindin er munstur sem endurtekur sig í 3-v rúmi. Grindin rú Þetta innra munstur stjórnar eiginleikum xalsins. Þetta stjó xalsins. Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals Kristalgrind X-Ray Diffraction (XRD) greinir kristal grindina. Einstakir eiginleikar grindarinnar eru notað til að Einstakir einkenna kristalla. kristal lögun. kristal lö samhverfu. samhverfu. Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals PowerPoint slides prepared by Ronald L. Parker Earlham College, Department of Geosciences Richmond,...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online