{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Kafli_5___fyrirlestur_1_AH

Lgun kristalla er h rminu annig a h ngt rmi fallegir

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ionic bonding) (Ionic + og – jónir jafna hleðslu hverrar annarar Dæmi : Halít eða salt Halí Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Grind atóma er traust sökum tengja milli atóma Grind ató sö ató “atomic bonds”. bonds” Tegund tengja á milli atóma ráða eiginleikum Tegund ató rá steindar. 5 tengingar. tengingar. Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals Vöxtur kristalla Kristallar vaxa þegar atóm tengjast við yfirborð Kristallar ató kristalsins. Vöxtur hefst út frá miðjum kjarna kristalsins. frá Vöxtur veldur því að kristallin þenst út frá kjarna í því frá takt við þau atóm sem til hans laðast. ató Graphite Graphite Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals PowerPoint slides prepared by Ronald L. Parker Earlham College, Department of Geosciences Richmond, Indiana [email protected] Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals 5 Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition 2008, by Stephen Marshak © W. W. Norton & Company Vöxtur kristalla Chapter 5 Patterns in Nature: Minerals Pökkun atóma Ótakmarkaður vöxtur endar með að fylla út í það vö rými sem til staðar er. Lögun kristalla er háð rýminu þannig að: há Nægt rými – fallegir kristal fletir ná að vaxa. ná Takmarkað rými – kristal fletir ekki sjáanlegir berum Takmarkað sjá augum. Kristallar vaxa … Kristallar Jóna stærð (radíus) og hleðsla ráða pökkun. stæ (radí rá pö Jón – hleðsla atóms vegna skorts eða gnægtar rafeinda. ató gnæ Katjónir – eru jákvætt hlaðnar þar sem að þær geta gefið frá Katjó já kvæ þæ frá sér eina eða fleiri rafeind. Anjónir –taka til sín eina eða fleiri rafeind, því neikvætt Anjó sí því neikvæ hlaðnar Katjónir eru minni en frumefnið sjálft á meðan að Katjó sjá anjónir eru stærri. anjó stæ Vegna útfellingar úr bráð Vegna brá Útfellingar úr upplausn. Faste...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online