{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Kafli_9_fyrirlestur_2_AH

Ast myndast volcanic hazards gjskufl gj skufl sk af

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: tions Volcanic Hazards Hraun – Mest áhætta af basískum hraunum. Hraun basí Hraun eyða ófæranlegum hlutum. Hraun Hraun drepa oftast óbeint. Hraun Venjulega næg aðvörun. Venjulega næ aðvö Hraun renna sjaldnast hraðar en fólk hleypur. Hraun fó Fleiri dauðsföll af túrisma. Fleiri dauðsfö tú Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 9: The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions 6 Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition 2008, by Stephen Marshak © W. W. Norton & Company Eldfjallavá Geta grafið landið og drepið gróður (20 cm). Geta gró cm). Gjóska er þung; veldur hruni á þökum. Gjó Gjóska er beitt; slípar og eyðir vélum bíla og flugvéla. Gjó slí vé bí flugvé Regnvatn getur auðveldlega breytt gjósku í eðjuflóð. Regnvatn gjó eðjufló Eldfjallavá Eldfjallavá Volcanic Hazards Gjóska – Aska og lapilli falla í umhverfi eldfjalla. Gjó Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 9 The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions Kafli 9: The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions Volcanic Hazards Lárétt sprenging Blast – sjaldgæft en mjög skaðlegt. sjaldgæ mjö skaðlegt. Þar sem flestar sprengingar er lóðréttar eru láréttar Þar ðré sprengingar afar sjaldgæfar og þurfa mjög sérstakar sjaldgæ mjö aðstæður til að myndast. aðstæ myndast. Volcanic Hazards Gjóskuflóð – Gjó skufló Ský af ösku og gasi er renna niður hlíðar eldfjalla. Ský hlí Taka upp umhverfisloft er auðveldar rennsli. Taka Bráðabani þeirra er fyrir verða. Brá Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Eldfjallavá Kafli 9: The Wrath of Vulcan: Volcanic Eruptions Volcanic Hazards Skriður – hlíðarröskun vegna eldgosa. Skriður hlí ðarrö Eldgos getur komið af stað skriðu. Eldgos Mikið efni sett niður nálægt eldfjalli. Mikið ná Jarðskjálftar geta líka sett af stað skriðu. Jarðskjá lí Mjög algengt hjá keilueldfjöllum, þar sem uppbygging Mjö hjá keilueldfjö þeirra e...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online