{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Kafli_10_fyrirlestur_1_AH

Elastic orkan berst jafnt til allra tta fr upptkum

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: á Inactive sé jarðsögulegum tíma. jarðsö tí Hreyfingar eru oft mjög greinilegar. Hreyfingar mjö Misgengisrák Fault trace – línur á yfirborði. Misgengisrá Fault Misgengisbrún Fault scarp – mishæð í landslagi. Misgengisbrú Fault mishæ Blind misgengi eru ekki sýnileg. Blind Fláveggur Flá Slúttveggur Slú Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Misgengi Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Misgengis hreyfingar Þegar berg brestur er losað um uppsafnaða Þegar teygjuspennu elastic strain. elastic Orkan berst jafnt til allra átta frá upptökum hypocenter. hypocenter Orkan frá upptö Í formi bylgjuorku veldur hún titring. hú Titringurinn svipar til titrings í bjöllu. Titringurinn bjö Fyrir og eftir skjálftar eru algengir. Fyrir skjá Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson 2009 haust Jarðfræði 1A JAR101G Ármann Höskuldsson [email protected] Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Misgengis hreyfingar Tektónískir kraftar byggja upp spennu í óbrotnu bergi. Tektó brotnu Berg byrjar á að afmyndast (teygju spenna elastic strain). elastic Berg Aukin spenna veldur því að smásprungur fara að myndast. Aukin því smá Vöxtur smásprungna leiðir af sér brots. smá sé Þegar bergið brotnar er teygju spennu breytt í brot afmyndun Þegar brittle deformation, sem losar um jarðskjálfta orku. brittle jarðskjá Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Misgengi hreyfast í stökkum. Misgengi stö Eftir að hreyfing hefst stöðvast hún fljótt sökum núnings friction. friction Eftir stö hú fljó sö nú Sé misgengi virkt mun spenna byggjast upp aftur og annað brot eiga sér stað. sé Slík hegðun er kölluð stick--slip hegðun. stick Slí kö Stick – núningur kemur í veg fyrir hreyfingu. Stick Slip – hreyfing yfirvinnur núning. Slip ning. Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes Magnbundin færsla Misgengisfærslur eru bæði smár og stórar. Misgengisfæ bæ smá stó Í stærri viðburðum á sér stað færsla á misgengjum sem stæ fæ eru hundruðir km að lengd. Hámarks færsla er ávalt næst upptökum hypocenter / epicenter. hypocenter fæ næ upptö Misgengisfærslan minkar út frá upptökum. Misgengisfæ frá upptö Misgengi geta leitt til riss eða sigs. Misgengi Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition, Ármann Höskuldsson Kafli 10: A Violent Pulse: Earthquakes 3 Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition 2008, by Stephen Marshak © W. W....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online