Kafli_8_fyrirlestur_2_AH

Algengt bergi sem grefst fellingafjllum orogenic

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: : Metamorphism: A Process of Change Stig myndbreytingar Framsækin myndbreyting Prograde – Myndbreyting Prograde Frams vegna aukins T og P. Algengt í bergi sem grefst í fellingafjöllum orogenic belts. orogenic Algengt Stigvaxandi breyting. Stigvaxandi Endurkristöllun veldur steinda vexti. Endurkrist Nýkristöllun skapar nýja steindasamsetningu. Nýkrist Steindabreytingar leysa vatn úr læðingi. Steindabreytingar Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 8: Metamorphism: A Process of Change Stig myndbreytingar Stig Dæmi: framsækna myndbreytingu á leir pelitic rock. pelitic Lág stigs – Shale protolith. Leir endurkristallast í stærri, samsíða leirsteindir og myndar Leir leirstein slate. slate Leir endurkristallast í smáa samsíða Mica. Myndar phyllite. phyllite Leir Milli stig – Milli Mica endurkristallast og stækkar og myndar þá schist. Mica Nýjar steindir vaxa í schist. Nýjar Há stigs – Mica brotnar niður; frumefnin endurraða sér í nýjum xöllum. Mica Nýkristöllun gefur quartz og feldspars í gneissi. Nýkrist Earth: Po...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online