Kafli_8_fyrirlestur_2_AH

Endurkristallast earth portrait of a planet rmann

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: nes) Endurkristallast yfir í Kalsít og dolomite marmara. Endurkristallast Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 8: Metamorphism: A Process of Change Dólómítafjöllin á Ítalíu Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 8: Metamorphism: A Process of Change Flokkar myndbreytts bergs Quartzo-feldspathic – Granít protolith. Quartzo Quartz + feldspar í granítum er stöðugt í myndbreytingu. Quartz Endurkristallast og verður að blaðlaga granít-gneissi. Endurkristallast Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 8: Metamorphism: A Process of Change Stig myndbreytingar Steindir eru mis stöðugar við breytt T og P. Steindir Stig myndbreytingar er mælikvarði á hversu langt Stig myndbreytingin hefur gengið.. Lág stigs – farið að örla fyrir ummyndun. Há stigs – myndbreyting mjög langt gengin. Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 8: Metamorphism: A Process of Change Stig myndbreytingar Steindir ákvarða hversu langt myndbreyting er Steindir gengin. Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 8...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online