{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Hita krami og hita vegna mikillar fergingar krami

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: í skorpu – neðan 10-15 km. Dj Bergið er deigt ductile. ductile Bergið Steindir smyrjast eins of toffí og mynda mylonite. mylonite Steindir Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 8: Metamorphism: A Process of Change Myndbreyting á misgengisfleti Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 8: Metamorphism: A Process of Change Svæðamyndbreyting Regional Metamorphism Árekstur skorpu fleka ummynda stór svæði og mynda belti á hreyfingu. Beinn árekstur veldur því að fellingafjöll myndast. Beinn Berg er lendir í fellingarfjallamyndun er… Berg Hitað vegna jarðhitastigulsins og aukinnar innskotavirkni. Hitað Kramið og hitað vegna mikillar fergingar. Kramið Brotið of aflagað vegna áhrifa mismuna spennu. Brotið Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 8: Metamorphism: A Process of Change Svæðamyndbreyting Regional Metamorphism Við svæðamyndbreytingu myndast blaðflögótt Við berg. Þetta afbrigði myndbreytingar er mikilvægast þegar Þetta litið er til þess magns bergs sem myndbreytt er. Fellingarfjallabelti geta verið… Fellingarfjallabelti 1000ir km löng. 1000ir 100ir km breið. 100ir Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 8: Metamorphism: A Process of Change Jarðhitaummyndun Hydrotherm...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}