Kafli_8_fyrirlestur_2_AH

Myndar ummyndunarbelti grannbergi myndar kalla

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: arðhitavökvi Hydrothermal – ummyndun vegna heits vatns. Hydrothermal Jarðhitav Samrek Subduction – Há P – Lág T ummyndun. Samrek Subduction Högg Shock – Mjög hár P myndast við loftsteina árekstur. Shock Möttull Mantle – Mjög hár möttul P veldur fasabreytingum. Mantle Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 8: Metamorphism: A Process of Change Hitaummyndun Orsakast af hita frá innskotum og hefur áhrif á Orsakast grannbergið. Myndar ummyndunarbelti í grannbergi. Myndar Kallað ummyndunar- (snerti) baugar contact (metamorphic) aureole. contact Kallað Ummyndunarbaugarnir umliggja innskotið. Ummyndunarbaugarnir Mynda belti frá há- (næst innskoti) til lá-stigs ummyndunar Mynda (fjær innskoti). Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 8: Metamorphism: A Process of Change Hitaummyndun Ummyndunarstig bergsins liggur í beltum Ummyndunarstig umhverfis innskotið. Beltin einkennast af mikilli til lítillar ummyndunar. Beltin Sambærilegt við breytingar í leir við leikerjasmíð. Samb Breidd belta er stjórnað af Breidd Stærð inns...
View Full Document

This document was uploaded on 02/25/2014.

Ask a homework question - tutors are online