Kafli_8_fyrirlestur_2_AH

Myndbreyting breytileiki astum hefur mismunandi hrif

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ðstæður. Sama steind er upprunin frá sama… Sama Protoliths. Protoliths T og P aðstæður. og Fésin eru nefnd eftir ráðandi steind Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 8: Metamorphism: A Process of Change Myndbreytingar umhverfi Metamorphic Environments Myndbreyting á sér stað við mismunandi aðstæður. Myndbreyting Breytileiki í aðstæðum hefur mismunandi áhrif… Breytileiki Jarðhitastigull Geothermal gradient. Jarðhitastigull Geothermal Mismuna spenna Differential stresses. Differential Mismuna Jarðhitavökvi Hydrothermal fluids. Hydrothermal Jarðhitav Aðstæður stjórnast fyrst og fremst af höggun. Aðst Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 8: Metamorphism: A Process of Change Myndbreytingar umhverfi Metamorphic Environments Ummyndunar aðstæður eru helstar... Ummyndunar Hiti Thermal – upphitun vegna innskota. Hiti Thermal Gröftur Burial – P/T vex þá jarðlög fergjast í setlægðum basin. Burial basin Gr Dínamísk Dynamic – núningur í misgengjum fault zone. Dynamic fault Svæða Regional – P/T breytingar við fellingarfjallamyndun Regional Sv orogenesis. orogenesis J...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online