{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

dpstu svi hafanna voru nlgt landi a fjallgarur l

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ðfræðingur sem mikið að mörkum til að efla skilning okkar á aldri Jarðar 14 Fornsegulmagn ● Í heitu efni (350-550 °C) eru frumeindir þess óraðaðar og efnið hefur ekkert skautað segulmagn ● Þegar hitastig efnisins fellur niður fyrir 350-550 °C raðast frumeindir efnisins samhlið segulsviði Jarðar ● Bergið verður með skautað segulmagn samhliða stefnu segulsviðs þess tíma 1 15 Rek segulskautanna ● Segulskautin rekur ● ● ● Ef segulskautin færast, þá hafa þau færst verulega mikið úr stað Segulskautin færast úr stað en ekki svona mikið, eru aldrei mjög langt frá landfræðilegu skauti Jarðar Seguskautin kyrrstæð ● Ef segulskautin hafa að mestu leiti verið á sama stað ● Þá eru það meginlöndin sem hafa færst úr stað 16 Kollsteypur segulsviðsins ● Umskautun segulsviðsins er varðveitt í hraunlögum ● ● ● Segulskautstefna er stefna segulnorðurs Þegar hún er öfug er „norðurskaut“ segulsviðsins nærri suðurpólnum Umskautunin er jarðfræðilega hraður atburður 1 17 Botn úthafanna ● Upp úr 1950 var dýpt úthafanna mæld með hljóðsjá (bergmálsmælingar) ● Það kom haffræðingum á óvart að ... ● ● ● dýpstu svæði hafanna voru nálægt landi að fjallgarður lá eftir öllum úthafsbotnum Jarðar að neðansjávar eldfjöll voru í röðum eftir hafsbotnunum 18 Botn úthafanna ● Með hljóðsjá mátti sjá útlínur fyrirbæra á hafsbotni ● ● ● ● ● ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online