04_Chapter_3_Hm_2009

segulfrvik frvikin mynda belti samhlia

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ● ● ● ● Djúpsjávarrennur (Trenches) Úthafshryggir (Mid-ocean ridges) Neðansjávarfjöll ( (Seamounts) Neðansjávareldfjall (Guyots) Sniðbelti (Fracture zones) 1 19 Úthafsskorpa ● ● Um og eftir 1950 var heilmikið vitað um skorpu úthafanna Úthafsskorpan er þakin setlögum ● ● ● Þau eru þykkust næst meginlöndunum Þau eru þynnst eða þau vantar við og á úthafshryggjunum Úthafsskorpa er „mafísk“, gerð úr basalti og gabbrói ● ● Þar fer nýmyndun skorpu fram ● Þar er ekkert ummyndað berg Mikið útstreynmi varma er einkennandi fyrir úthafshryggina en þar rís heit kvika og...
View Full Document

This document was uploaded on 02/25/2014.

Ask a homework question - tutors are online