02_Chapter_1_Hm_2009

Ld kepler kenning hans um elipsulaga brautir

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ● Afstaða fastastjarna hverra til annarra hélst óbreytt Menn litu ekki á jörðina sem plánetu, heldur álitu þeir að ... hreyfingar á himinhvolfinu væru af guðlegum ástæðum 10 Þróun myndar okkar af Jörðinni ● Forfeðurnir töldu að alheimurinn væri jarðmiðlægur ● Himnakroppar hringsóluðu um kyrrstæða Jörðina ● Ptolemy (100-170 f. Kr.) sannaði að hugmyndin væri röng ● en þrátt fyrir það var hin jarðmiðlæga kenningin ríkjandi í 1400 ár allt fram á Miðaldir ● Hún varð að trúarlegri kenningu sem undirstrikaði mikilvægi Jarðarinnar í skipulagi himinsins 1 11 Endurreisnaröldin ● Endurfæðing rökrænnrar hugsunar í Evrópu á 15. öld ● ● Kepler – kenning hans um elipsulaga brautir plánettanna afsannaði kenningu Ptolemys um hringlaga brautir plánetanna ● ● Copernicus – birti gögn sem studdu Sólarmiðlæga heimsmynd Galileo – fann og rannsakaði tungl á braut um Jupiter Eftirfarandi hugmyndir voru álitnar villutrú. ● Að Jörðin var ekki miðja alheimsins ● Að sporbrautir plánetta voru ekki hringlaga ● Að allir himnakro...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online