03_Chapter_2_Hm_2009

Misykkt ykkast undir fjallgrum 70 km ynnst undir

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: við könnun á innri gerð ● ● ● Bylgjuhraði breytist með breyttum eðlismassa Breyttur bylgjuhraði endurspeglar lagmót Eftir því sem innar dregur í Jörðina þá breytist ... ● ● ● ● þrýstingur og hitastig 1 23 Jarðskjálftabylgjur ● P-bylgjur sveiflast fram og aftur ● S-bylgjur sveiflast upp og niður ● Hraði jarðskjálftabylgna ræðst af eiginleikum efnisins ● S-bylgjur fara ekki í gengum fljótandi efni 24 Bylgjubrot ● Þegar ljós (bylgjur) berst að vatnsborði (lagmótum) endurvarpast hluti þess en hluti þess fer með breyttri stefnu (ljósbrot) í gegnum vatnið ● Jarðskjálftabylgja sem fer úr hraðara í hægara umhverfi (efni) brotnar frá lagmótunum ● Jarðskjálftabylgja sem fer úr hægara í hraðara umhverfi (efni) brotnar að lagmótunum 1 25 Bylgjuhraði S- og P-bylgna ● S-bylgjur ● ● ● ● fara greiðlega en mishratt um skorpuna með vaxandi hraða í möttli og fara ekki í gegnum kjarna P-bylgjur ● ● ● ● fara með óreglulega vaxandi hraða í skorpu og efri hluta möttuls og með vaxandi hraða í neðri hluta möttuls fara hægara en þó með vaxandi hraða í ytri-kjarna en með nokkuð jöfnum hraða í innri-kjarnann 26 Lagskipting Jarðar ● P-bylgjur fara ekki eins hratt í kjarna og í möttli ● ● S-bylgjur fara ekki í gegnum kjarna (bráðinn) Jarðar ● ● Til verður svokallaður P-bylgjuskuggi Til verður svo kallaður S-bylgjuskuggi Bylgjur endurvarpast af föstum innri-kjarna Jarðar ● Lagskipting Jarðar verður augljós 1 27 Innri lagskipting Jarðar ● Hið innra er Jörðin (og aðrar plánetur) lagskip ● ● Skorpa ● ● ● ● Möttull ● ● ● ● Meginlandsskorpa Úthafsskorpa Efri-möttull Neðri-möttull Kjarni ● ● Ytri-kjarni...
View Full Document

This document was uploaded on 02/25/2014.

Ask a homework question - tutors are online