Rekstrarfraedi___Lysing2011

Fyrirkomulag nmskeii er kennt me v fyrirkomulagi a

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: á íhlutum og þjónustu, framleiðslu, birgðahaldi, sölu, dreifingu og þjónustu eftir sölu, gæðastjórnun, verkefnastjórnun, ásamt fleiru. Fyrirkomulag Námskeiðið er kennt með því fyrirkomulagi að vikulega eru haldnir fyrirlestrar og dæmatímar samhliða því að unnið er að verkefni. Fyrirlestrar munu útskýra fræðilega undirstöðu rekstrarfræðinnar og styðjast við efni námsbókarinnar að mestu leyti. Til að fá aukinn skilning á efninu verða reiknuð dæmi sem skila þarf inn til yfirferðar áður...
View Full Document

This document was uploaded on 02/25/2014.

Ask a homework question - tutors are online