Rekstrarfraedi___Lysing2011

Rekstrarfraedi___Lysing2011 - Hskli slands Inaarverkfri...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
IÐN101G’2011 /V1’ Háskóli Íslands – I ð na ð arverkfrA ð i-, vélaverkfrA ð i- og tölvunarfrA ð ideild I Ð N101G RekstrarfrA ð i – Haustönn 2011 Umsjónarkennari: Gunnar Stefánsson, 525 5166, [email protected], VR2, 2. hA ð , skrifstofa 239. Markmi ð Markmi ð námskei ð sins er a ð þ átttakendur ö ð list þ ekkingu á grundvallaratri ð um rekstrarfrA ð i, a ð ger ð a- og a ð fangastjórnunar (Operations and Supply Chain Management). Þ ekking þ essi á a ð gera þ áttakendum kleift a ð fást vi ð ý mis verkefni sem snúa a ð mismunandi þ áttum í rekstri fyrirtAkja svo sem þ róun vara, val á birgjum, innkaupum á íhlutum og þ jónustu, framlei ð slu, birg ð ahaldi, sölu, dreifingu og þ jónustu eftir sölu, gA ð astjórnun, verkefnastjórnun, ásamt fleiru. Fyrirkomulag Námskei ð i ð er kennt me ð þ ví fyrirkomulagi a ð vikulega eru haldnir fyrirlestrar og dAmatímar samhli ð a þ ví a ð unni ð er a ð verkefni. Fyrirlestrar munu útsk ý ra frA ð ilega undirstö
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online