Rekstrarfraedi___Lysing2011

Ar munu ttakendur glma vi verkefni sem bygg eru

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: en farið er í gegnum lausnir í dæmatímum sem eru stoðtímar fyrir þá sem vilja sjá réttar lausnir á dæmunum. Til að fá djúpari skilning á hvernig rekstrarfræði, aðgerða og aðfangastjórnun er beitt í fyrirtækjum verður auk þess unnið að verkefni í námskeiðinu. Þar munu þáttakendur glíma við verkefni sem byggð eru á raunverulegum vandamálum sem fyrirtæki eiga við að stríða í dag. Þessi verkefni eru gerð í hópum þar sem 5 til 6 nemendur skoða, skilgreina, lýsa, greina og finna lausn á gefnum viðfangsefnum. Verkefnalausnir verða kynntar í lok námskeiðs. Auk þess sem gerð er krafa um skil á skýrslu þar sem á skipulegan hátt er fjallað um verkefnið og lausn þess. Lesefni Bókin Operations and Supply Chain Management eftir Jacobs & Chase - 13...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online