{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Uitwerking_Oefententamen_Statica_2013

03n a 03n b 0 verticaal krachtenevenwicht n a

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: de tafels op het punt staan te gaan schuiven: Horizontaal krachtenevenwicht: P cos 30° ! 0.3N A ! 0.3N B = 0 Verticaal krachtenevenwicht: N A + N B + P sin 30° ! 500 = 0 Momentenevenwicht om punt A: 1.2 N B ! 500 ( 0.6 )) ! 1.05P cos 30° = 0 P = 147.6 N NB = 361.9N NA = 64.3 N. NA is positief, de poot drukt nog steeds op de grond. De tafel kiept niet en gaat dus schuiven. FBD: (5 pt), P: (3 pt), Schuiven of kantelen: (2pt) Vraag 5: De krachtsintensiteit neemt lineair toe van waterspiegel naar bodem. De krachtsintensiteit op de bodem is wB. wB = ! w ghB b = 1000 ( 9.81) ( 2) (1.5) = 29.43kN / m De kracht op de klep is de lijn ­integraal van w over de afstand AB, oftewel het oppervlak van de rechthoekige driehoek met rechthoekszijden 29.43kN/m en 2.5m. FR = 1 (29.43) (2.5) = 36.8kN 2 De kracht grijpt aan op (2/3) x 2 m onder het wateroppervlak, 1.33 m o...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online