Uitwerking_Oefententamen_Statica_2013

Als een positieve virtuele verandering ondergaat

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: nder het wateroppervlak. Grootte van de hydrostatische kracht: (8pt) Aangrijpingspunt (2pt) Vraag 6: xA δxB xB δxA xC δxC Kies de oorsprong in punt E en neem de positieve X ­as naar rechts. Als θ een positieve virtuele verandering δθ ondergaat vervormt het FBD naar de gestippelde toestand. Allen de veerkracht, Fveer, die aangrijpt in de punten A en B en de kracht P verrichten arbeid. De grootte van Fveer kan berekend worden met de formule F=ku. Fveer = k "2 ( 0.2 sin ! ) ! 2 ( 0.2 sin15°)$ = 0.4k (sin ! ! 0.2588) N # % (1) De virtuele verplaatsingen t.g.v. van de toename van θ met δθ volgen uit de posities van A,B en C uitgedrukt in θ. x A = 0.2 sin ! xB = 3 ( 0.2 sin ! ) xC = 8 ( 0.2 sin ! ) ! x A = 0.2 cos"!" ! xB = 0.6 cos"!" ! xC = 1.6 cos"!" (2,3,4) Fveer ! x A ! Fveer ! x B + P ! xC = 0 !U = 0 levert dan de volgende vergelijking: (5) Invullen van (1), (2), (3), (4) in (5) levert: cos!"! "!0.16 k (sin ! ! 0.2588) + 960$ = 0 # % cosθδθ ≠ 0. Daarom geldt: k= 6000 sin ! ! 0.2588 (6) !0.16 k (sin ! ! 0.2588) + 960 = 0 (8) Voor θ =60° geldt: k= 6000 = 9881N / m = 9.88kN / m sin 60° ! 0.2588 FBD + vervormde toestand, identificatie van virtuele verplaatsingen: 5pt Veerconstante 5pt (7)...
View Full Document

This document was uploaded on 02/26/2014 for the course MECH 2300 at Delft University of Technology.

Ask a homework question - tutors are online