Tentamen_Statica_Januari_2010

De antwoorden op het bijgevoegde antwoordformulier

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ven van dit tentamen. De antwoorden op het bijgevoegde antwoordformulier invullen. Antwoorden zonder enige berekening of motivering worden niet gehonoreerd. Zet op alle tentamenvellen uw naam, studienummer en studierichting (wb, mt) Na afloop van het tentamen worden de uitwerkingen op Blackboard geplaatst Opgave 1 (25 punten) Op het onderstaande vakwerk worden drie krachten van 24 kN uitgeoefend. Bepaal de kracht in de staven BC, CH, GH, CG, FG en geef aan of deze staven onderhevig zijn aan een trek- o...
View Full Document

This document was uploaded on 02/26/2014 for the course MECH 2300 at Delft University of Technology.

Ask a homework question - tutors are online