{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

In het midden van de mast werkt een in het

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ouden. In het midden van de mast werkt een in het horizontale vlak gelegen kracht P = 4 kN onder een hoek α = 10º met de x- richting. Het gewicht van de mast en kabels wordt verwaarloosd. Bereken de grootte van de trekkracht in de kabels BC en BD, in kN. Pag. 6/6 Tentamen Statica-1 (wb1114) 28.01.2010 Opgave 4 (25 punten) Op een balk wordt de belasting uitgeoefend die in de tekening is weergegeven. 4a. Teken de dwarskrachtenlijn voor de balk en schrijf de waarden er bij. 4b. Teken de buigmomentenlijn voor de balk en schrijf de waarden er bij....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online