Tentamen_Statica_Januari_2010

Pag 46 tentamen statica 1 wb1114 28012010 opgave 2 25

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: f een drukkracht. Pag. 4/6 Tentamen Statica-1 (wb1114) 28.01.2010 Opgave 2 (25 punten) Een balk AB wordt in A met een pen ondersteund en in B door een kabel BC. Er wordt een bijkomende kabel CE gebruikt om het portaal stabiel te houden. Balk AB heeft een gewicht van 1200 N/m en kolom CD heeft een gewicht van 1800 N/m. Maak balk (kolom) CAD vrij, teken alle krachten die er op werken en schrijf hun waarden er bij. Tentamen Statica-1 (wb1114) 28.01.2010 Opgave 3 Pag. 5/6 (25 punten) Een verticaal staande mast AB wordt door een wrijvingsloos kogelscharnier in A ondersteund en verder door de kabels BC en BD vastgeh...
View Full Document

This document was uploaded on 02/26/2014 for the course MECH 2300 at Delft University of Technology.

Ask a homework question - tutors are online