Tentamen_Statica_Januari_2010

Oz pag 26 tentamen statica 1 wb1114 28012010 opgave

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: .o.z Pag. 2/6 Tentamen Statica-1 (wb1114) 28.01.2010 Opgave 4: De dwarskracht- en buigmomentlijn V [kN] x M [kN ⋅ m] x Pag. 3/6 Tentamen Statica-1 (wb1114) 28.01.2010 Tentamen Statica 1 wb1114 (28 januari 2010) 9.00 - 12.00 uur • Relevante berekeningen op standaard ”TU Delft tentamenvellen” vermelden. LET OP! Niet met ROOD schrijven op deze tentamenvellen. • De relevante berekeningen van één opgave moet op een enige pagina staan. • • • • Opmerking: een dubbel vel tentamenpapier (4 pagina) is voldoende voor alle 4 opga...
View Full Document

This document was uploaded on 02/26/2014 for the course MECH 2300 at Delft University of Technology.

Ask a homework question - tutors are online