Tentamen_Statica_Januari_2012

012012 opgave 4 5 punten op een balk wordt de

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 114) 30.01.2012 Opgave 4 (5 punten) Op een balk wordt de belasting uitgeoefend die in de tekening is weergegeven. Teken op het antwoordformulier de oplegreacties in A en B. Schrijf hun waarden er bij (zie de tekening van de balk op het antwoordformulier). Teken op het antwoordformulier de dwarskrachten- en de momentenlijn voor de balk en schrijf de waarden er bij. Bepaal de plaats en de grootte van de extreme momenten en schrijf deze resultaten op de tekening van de momentenlijn....
View Full Document

This document was uploaded on 02/26/2014 for the course MECH 2300 at Delft University of Technology.

Ask a homework question - tutors are online