Tentamen_Statica_Januari_2012

Dit gebeurt doordat pal c in een andere tand van de

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: hillende hoogtes. Dit gebeurt doordat pal C in een andere tand van de vaste kolom D kan vallen. De wrijvingsloze rollen in A en B voorkomen dat het platvorm kan roteren in het vlak van tekening. De pal C is aan de bovenkant via een wrijvingsloos scharnier aan de rest van de platvorm verbonden. Het gewicht van de platvorm wordt verwaarloosd ten opzichte van de last P. Bereken de afstand b waarop de last P = 12 kN moet aangrijpen opdat de krachten op de rollers A en B even groot zijn. Teken dan op het vrij lichaamsschema van de platvorm alle krachten die er op werken en schrijf hun waarden er bij (zie de tekening van de platvorm op het ant...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online