Tentamen_Statica_Januari_2012

Knoop c wordt belast door een kracht van 5 kn de

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: arnieren bevestigd. Knoop C wordt belast door een kracht van 5 kN . De staven maken onderlinge hoeken van 45° of 90°. Teken op het antwoordformulier de horizontale en verticale componenten van de oplegreacties in A en B. Schrijf hun waarden er bij (zie de tekening van het vakwerk op het antwoordformulier). Teken op het antwoordformulier de staafkrachten verbonden met knooppunt E en schrijf hun waarden er bij (zie de tekening van knop E op het antwoordformulier). Tentamen Statica-1 (wb1114) 30.01.2012 Opgave 2 Pag. 4/6 (5 punten) Een platvorm, waarvan hierboven een doorsnede is getekend, kan de belasting P = 12 kN ondersteunen op versc...
View Full Document

This document was uploaded on 02/26/2014 for the course MECH 2300 at Delft University of Technology.

Ask a homework question - tutors are online