Tentamen_Statica_Januari_2012

Let op niet met rood schrijven op deze tentamenvellen

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: en. LET OP! Niet met ROOD schrijven op deze tentamenvellen. • De relevante berekeningen van één opgave moeten op een enkele pagina staan. Opmerking: een dubbel vel tentamenpapier (4 pagina) is voldoende voor alle 4 opgaven van dit tentamen. • De antwoorden op het bijgevoegde antwoordformulier invullen. • Antwoorden zonder enige berekening of motivering worden niet gehonoreerd. • Zet op alle tentamenvellen uw naam, studienummer en studierichting (wb, mt) • Na afloop van het tentamen worden de uitwerkingen op Blackboard geplaatst Opgave 1 (5 punten) Het in onderstaande figuur getekende vlakke vakwerk is in de knopen A en B aan vaste sch...
View Full Document

This document was uploaded on 02/26/2014 for the course MECH 2300 at Delft University of Technology.

Ask a homework question - tutors are online