{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Tentamen_Statica_Januari_2012

Tentamen statica 1 wb1114 30012012 opgave 3 pag 56 5

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: woordformulier). Tentamen Statica-1 (wb1114) 30.01.2012 Opgave 3 Pag. 5/6 (5 punten) Op de krukas wordt een verticale kracht van 50 N uitgeoefend. Bepaal de horizontale evenwichtskracht P die op de handgreep moet worden uitgeoefend. Bereken de x-, y- en z- componenten van de reactie in het radiale aslager A (geen krachtcomponent in y- richting) en het druklager B. De lagers zijn goed uitgelijnd en oefenen op de as uitsluitend reactiekrachten uit. Geef in het vrij lichaamsschema, zoals getekend op het antwoordblad, duidelijk de richting van alle deze krachten aan en schrijf de warden er bij. Pag. 6/6 Tentamen Statica-1 (wb1...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online