Tentamen_Statica_Januari_2011

De versnelling van de zwaartekracht werkt in de

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: D. De versnelling van de zwaartekracht werkt in de negatieve z-richting. 3a. Bereken de kracht in touw AB, in N. 3b. Bereken de grootte van de kracht (in N) die op de klep wordt uitgeoefend door scharnier C. Tentamen Statica-1 (wb1114) 24.01.2011 Opgave 4 Pag. 6/6 (25 punten) Een motor met een gewicht van 1200 N wordt opgehesen met een motorbok. Teken de dwarskrachtenlijn en de buigende momentenlijn voor de laadboom ABC wanneer deze zich in de getoonde horizontale positie bevindt. Schrijf de representatieve waarden er bij, inclusief de positie en de grootte van het maximum dwarskracht en buigend moment....
View Full Document

This document was uploaded on 02/26/2014 for the course MECH 2300 at Delft University of Technology.

Ask a homework question - tutors are online